• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Методична робота – найголовніша складова різнобічної діяльності заступника директора. Через систему методичної роботи відбувається вдосконалення навчально – виховного процесу. А шкільний методичний кабінет є центром методичної роботи школи, в якому впорядковані матеріали, систематизовано документацію. Вся робота кабінету проводиться в тісному зв’язку з іншими навчальними кабінетами і сприяє реалізації методичної проблеми навчального закладу «Підвищення професійної майстерності і фахового рівня вчителя як засіб розвитку творчої особистості учня» і є її «точкою опори». В кабінеті можна попрацювати: з літературою; з періодичними виданнями; з матеріалами, що зосереджені в папках.

Основні завдання методичного кабінету:

1. Інформаційно – методична робота з пропаганди нових методів, технологій, способів навчальної діяльності.

2. Підвищення мотивації до навчання та його якості.

Зміст та основні напрямки діяльності:

1. Підтримка позитивної традиційної норми:

- створення картотеки педагогічних кадрів школи з метою накопичення інформації для вивчення можливостей та здібностей педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій з підбору та розстановки педагогічних кадрів;

- організація постійно діючих семінарів, постійно діючих практикумів, курсів підвищення кваліфікації;

- організація та участь працівників педагогічного колективу школи в проведенні «круглих столів», педагогічних читань, конкурсів професійної майстерності.

2. Розвиток та активізація різнобічного педагогічного мислення. Стимулювання педагогічної діяльності через роботу м/о, педагогічного читання, теоретичні та практичні семінари, конкурси педагогічної майстерності, формування педагогічної культури та наукової організації праці.

3. Орієнтація педагогічного колективу на прикладне конструктивне начало – сполучення теоретичних підходів з реаліями сучасної школи, забезпечення єдності форми та змісту педагогічного процесу.

4. Створення інформаційного банку даних: нормативно – правові акти, адреси передового педагогічного досвіду, інформація про інноваційний досвід

5. Створення банку навчально – методичних комплексів з навчальних дисциплін і напрямів виховного процесу в школі.

6. Створення банку даних про вчителів, які працюють в інноваційних режимах.

Учитель школи – ключова постать у сучасному освітньому процесі, наставник школярів. Від його підготовки залежить якість шкільної освіти, рівень культури суспільства, ствердження демократичних принципів та процесів. Сьогодні головними завданнями оптимізації методичної роботи є уникнення формалізму, розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного працівника, створення в навчальному закладі належних умов для дослідницької, науково - експериментальної роботи вчителя та здійснення його самоосвітньої діяльності. Чільне місце в структурі методичної роботи посідає методична рада школи, яка є професійним колективним громадським органом, що на добровільних засадах об’єднує педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення у школі на науковій основі. Методична рада покликана координувати зусилля різних служб, творчих педагогів, діяльність яких спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

Методична рада школи:

– розглядає, оцінює важливі пропозиції щодо розвитку школи;

– аналізує хід та результати досліджень педагогів;

– організує роботу з розвитку професійної майстерності вчителя;

– ініціює та здійснює мікродослідження в школі.

При визначенні основних функцій методичної ради організатори методичної роботи школи виходять з мети та завдань методичної діяльності. Очолює методичну раду заступник директора з навчально-виховної роботи Л.О.Забудська. Організаційну структуру методичної ради, провідні проблеми для роботи над ними визначає директор закладу освіти Пакош Т.П., що є оптимізуючим чинником в організації методичної роботи і сприяє розвитку демократичних засад в управлінні школою. Члени методичної ради – це консультанти з питань методичного спрямування, забезпечення організації навчально-виховного процесу, роботи з батьками та громадськістю. Внаслідок чого в школі є вчителі, які можуть і прагнуть знайти нестандартне рішення педагогічної проблеми, мають творчі здібності. Робота методичної ради дає змогу підвищити ефективність всіх форм і методів методичної роботи і в кінцевому результаті впливати на якість навчально-виховного процесу. Серед напрацювань методичної ради чільне місце посідають рекомендації на допомогу вчителям з різних питань навчально-виховного процесу, що входять в план її роботи, а також звіти методичних об’єднань про пророблену роботу за звітний період. Методична рада школи у процесі здійснення методичної роботи з учителями формує й розвиває вміння педагогів аналізувати особисту діяльність; концентрувати волю для досягнення поставленої мети; бачити, розуміти й усвідомлювати проблеми, визначати конкретну мету; оптимально добирати зміст, необхідні форми і методи педагогічної діяльності; проектувати й планувати власну роботу; володіти методами педагогічної діагностики; організувати власну діяльність; взаємодіяти з оточуючими. На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Сучасній школі сьогодні потрібен учитель, який міг би оновлювати, вдосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна лише за умови добре організованої та спланованої роботи шкільних методичних об’єднань, оскільки одним з його головних напрямків є підвищення педагогічної майстерності вчителя від відриву від основного місця роботи. Вдосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно і серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної творчої праці.

Роботу методичних об’єднань спрямовано на виявлення творчого потенціалу, підвищення методичної грамотності, фахової майстерності кожного вчителя:

- МО учителів початкових класів (кер.Лаврінченко Л.А.)

- МО учителів суспільно-гуманітарного циклу (кер.Науменко В.В.);

- МО класних керівників (кер.Шевейко Т.О.);

- МО учителів природничо - математичного циклу (кер. Слинько І.І.)

/Files/images/ааааа.jpg

Усі засідання методичних об’єднань проводяться згідно з планом роботи. До засідань готуються педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням.

У процесі роботи над загальношкільною науково-методичною проблемою творчо працює методичне об’єднання класних керівників (кер. Шевейко Т.О.). На його засіданнях розглянуті такі основні питання:

- формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості;

- проблемний стіл за участю батьків на тему «Умови успішного виховання дітей у родині»;

- ціннісне ставлення до природи;

- про стан правоосвітньої та правовиховної роботи з учнями та попередження підліткової злочинності ;

- вивчення особистості учнів за допомогою сучасної діагностики і тестування;

- шляхи формування патріотичного виховання;

- соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної виховної роботи з неповнолітніми.

Проведені відкриті класні години. Більш предметно працює методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу ( кер. Науменко В.В.). На засіданнях розглядаються основні питання:

- як допомогти дітям подолати труднощі у навчанні;

- формування моральних якостей особистості засобами художнього слова;

- ігри на уроках англійської мови;

-формування позитивної мотивації здорового способу життя на уроках української мови;

- література і духовність – невід’ємні.

Результативно працює методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (кер. Слинько І.І.). Основну увагу приділено таким питанням:

- моніторинг виконання вчителями навчальних планів і програм;

- використання інноваційних технологій на уроках;

- моніторинг якості освітньої підготовки учнів загальноосвітніх шкіл;

- використання міжпредметних зв’язків на уроках фізики;

- стрес та його джерела.

Проводяться відкриті уроки.

На високому рівні працює МО вчителів початкових класів. На засіданнях розглянуті питання:

- використання ігрових завдань для розвитку мислення молодших школярів;

- мотивація та навчально-пізнавальна діяльність учнів початкових класів;

- активні та інтерактивні методи навчання на уроках математики;

- виховання в учнів прагнення до здорового способу життя.

Результативними є відкриті уроки та класні години.

Крім колективних форм методичної роботи вчителі підвищують свій рівень методом самоосвіти. Складені картки індивідуальної роботи кожного учителя. Значна увага приділяється організації внутрішньошкільного контролю, проведенню контрольних робіт та зрізів знань за текстами адміністрації, тематичних атестацій, перевірці журналів та зошитів.

Атестація вчителя – чи не найвідповідальніша складова професійного зростання кожного педагога.

/Files/images/DSCN1373.JPG/Files/images/DSCN1363.JPG/Files/images/DSCN1356.JPG/Files/images/DSCN1350.JPG/Files/images/DSCN1343.JPG/Files/images/DSCN1342.JPG

У нашій школі традиційно заслуховуються творчі звіти вчителів, які атестуються в поточному навчальному році. Педагоги презентують рівень своєї педагогічної майстерності за міжатестаційний період у підвищенні науково-теоретичного рівня та професіоналізму (у вигляді презентації, портфоліо), представляють інновації у роботі.

Педагогічні читання визначаються як форма науково-методичної роботи колективного вивчення та обговорення актуальних науково-методичних проблем; періодичне проведення за певною тематичною програмою виступів педагогів з узагальненим висвітленням перспективного педагогічного досвіду, що сприяють розвитку професіоналізму педагогів.

Таку форму роботи ми практикуємо і в нашій школі. Як приклад, розповімо про педагогічні читання, присвячені 75-й річниці від дня народження Олександра Антоновича Захаренка. Девізом цих читань стали слова Великого Педагога: «Ланцюжок, який допоможе Україні виповзти з безодні, знаходиться біля порога школи, зв’язаний вузликом в душі талановитого вчителя».

Змістом, цікавістю, довершеністю був наповнений виступ кожного педагога. Вчителі ще раз доторкнулися до животворного джерела мудрості Академіка із Сахнівки.

Запалити добре сонце в душі кожної дитини, що горітиме довгі роки, виростити освічених, достойних громадян своєї Батьківщини – це основні цілі педагогічного колективу. Тому кожен вчитель, готуючись до уроку, шукає ту родзинку, яка залишила у дитячій душі свій добрий слід. «Школі належить згуртувати навколо себе всі засоби впливу на особистість з високою, яскравою ціллю виховати, навчити, підготувати до великої ріки життя дзвінкі струмочки, дати їм всебічний розвиток…Вчитися треба, щоб не попасти в жорна життя або не опинитись на його узбіччі. Встигати треба за ним (життям), яке з шаленою швидкістю пролітає повз вас». Хіба це не компетентісний підхід, який на перше місце ставить не поінформованість учня, а вміння на основі знань вирішувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях. Діти не повинні загубитися у вирі сучасного життя, тому кожен вчитель нашого колективу прагне зробити все, щоб учні школи мали міцні знання, вміли орієнтуватися у реаліях сьогодення.

У школі створено банк даних обдарованих дітей, на кожного учня заведена індивідуальна картка, в яку записуються їхні досягнення. Гордістю нашої школи є поетична студія «Первоцвіт» ( керівник В.М.Коробко). Вихованці студії неодноразові призери та переможці районних та обласних поетичних конкурсів: ІІІ місце в І (районному) турі обласного конкурсу юних поетів Черкащини «Тарасовими шляхами»;участь у Всеукраїнському літературному конкурсі «Диво калинове»;твори студійців часто друкуються в районній газеті «Шевченків край».

Щороку ми проводимо нетрадиційні форми засідання шкільних методичних об’єднань. У жовтні пройшло спільне засідання усіх ШМО під назвою «Методична скарбничка», приуроченого 75-й річниці від дня народження О.Захаренка. Мета цього засідання: поділитися досвідом впровадження ідей Великого Педагога.

/Files/images/юююю.jpg/Files/images/ттт.jpg/Files/images/ьььь.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1118

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.